Σχεδιασμός Στρατηγικής και Τακτικής

Ο σχεδιασμός μιας προσωπικής στρατηγικής είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις καθημερινές μας αλλά και μακροπρόθεσμες προκλήσεις. To δεύτερο είναι να καταλάβουμε τον τρόπο σχεδιασμού μιας στρατηγικής που θα προσαρμόζεται στην προσωπικότητα, τις προτεραιότητες και τις ικανότητές μας. Ένα προσωπικό πλάνο δράσης που θα συμβάλλει στην προώθηση των στόχων μας και στην αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν. Μέρος των δύο προαναφερθέντων βημάτων είναι η διάκριση μεταξύ στρατηγικής και τακτικής.