Τι είναι η συμβουλευτική Διαχείρισης Συγκρούσεων & Στρατηγικής Αποφάσεων?

Είναι η προσέγγιση που εισάγει τη στρατηγική σκέψη στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις σε προσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο. Εστιάζει σε τρία (3) επίπεδα:

  1. Αναγνώριση της πηγής της ανισορροπίας
  2. Κατανόηση της προβλήματος ως μίας δυναμικής κατάστασης η οποία επηρεάζει αλλά και εξίσου διαμορφώνεται από το πλαίσιο (μορφή και φύση των διάφορων σχέσεών μας, το προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον μας, κτλ.)
  3. Αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω ενός μεθοδικού προσωπικού σχεδιασμού

Ταυτόχρονα βασίζεται στην κατανόηση του πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μία ικανοποιητική γνώση των τεσσάρων θεμελιωδών πεδίων στα οποία λειτουργούμε ως άτομα:

  1. Γνώση του περιβάλλοντος/πλαισίου
  2. Γνώση του αντιπάλου/προβλήματος
  3. Γνώση του αντικειμένου
  4. Γνώση του εαυτού

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που πλαισιώνουν το άτομο, που μας επηρεάζουν ευθέως ή χωρίς την άμεση αντίληψή μας, όπως είναι το οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον, οι κυρίαρχες κοινωνικές ιδεολογίες, η γειτονιά, οι παρέες, κτλ.

Η δεύτερη πτυχή συνδέεται όχι μόνο με την αναγνώριση της μορφής του προβλήματος που δυσχεραίνει την προσωπική ή επαγγελματική μας εξέλιξη, αλλά και με την πηγή του.

Η “γνώση του αντικειμένου” εγκολπώνει τόσο το εύρος της δράσης και της γνώσης του ατόμου, όσο και τις προτεραιότητες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Ο τελευταίος πυλώνας περιλαμβάνει το βαθμό αυτο-αντίληψης και σύνδεσης ανάμεσα στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας και στις πραγματικές δυνατότητες μας.

Η αποτελεσματική αναγνώριση του ρόλου που παίζει κάθε επιμέρους πτυχή στη συνολική στάση και η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ τους συμβάλλει στην κατανόηση του εαυτού μας, τα κίνητρά μας, καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιλέγουμε να λειτουργήσουμε κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ως συνέπεια, το άτομο είναι σε θέση όχι μόνο να αξιολογήσει και να καθορίσει τον τρόπο δράσης του, αλλά επίσης να προσαρμόζεται σε ένα σημαντικό εύρος προκλήσεων.