Σκοπός
Μέσω της παρούσας συμβουλευτικής προσεγγίσεως το άτομο έρχεται σε επαφή και
εξοικειώνεται με τρόπους και μεθόδους ώστε:
i. Να διακρίνει ανάμεσα σε πραγματικά προβλήματα, τα οποία είναι αναγκαίο να
επιλυθούν και σε προβλήματα που δημιουργούνται από το ίδιο το άτομο
ii. Να διαχειρίζεται το θυμό του ως εργαλείο αυτογνωσίας χωρίς να χάνει την ψυχραιμία
του και την αίσθηση του αυτοσεβασμού
iii. Να ανταπεξέρχεται επιτυχώς σε μία διαπροσωπική σύγκρουση, έτσι ώστε να
επιλύεται κατά τον πιο αποδοτικό και για τις δύο πλευρές τρόπο
iv. Να ενδυναμώσει την αποφασιστικότητά του εκτιμώντας και αναγνωρίζοντας τις
διαθέσιμες επιλογές, καθώς και το κόστος που συνεπάγεται η κάθε μία
v. Να βελτιώσει την επικοινωνία των απόψεων, επιθυμιών, αναγκών του κατά τρόπο,
που να μειώνονται οι συγκρούσεις και να αυξάνεται η συνεργατικότητα.                                   vi . Να επιλύσει σταδιακά την εσωτερική σύγκρουση που εκδηλώνεται με κρίσεις
πανικού κατανοώντας τα αίτια και αφομοιώνοντας μικρά βήματα από-ευαισθητοποίησης